การจัดการความรู้ของ สน.ผชท.ทอ....

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับเผยแพร่ ระบุถึงยุทธศาสตร์ย่อยในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงไว้ว่า

๑. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศไทย กับกองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความเข้าใจอันดี ความไว้เนื้อเชื่อใจ ต่อกัน ปราศจากความขัดแย้งและการคุกคาม

๒. เพิ่มบทบาทและศักยภาพให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ในการประสานความร่วมมือกับมิตรประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษาในระดับต่าง ๆ การส่งกำลัง การบริการด้านการบิน การแพทย์ และการบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำต่างประเทศ จึงกำหนดภารกิจเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี, เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ, เพื่อสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Channeling) รวมไปถึงเพื่อการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตไว้ดังต่อไปนี้

๑. การดำเนินงานทางการทูตโดยฝ่ายทหาร (Defense Diplomacy) ของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ฯ และภริยา โดยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (Active Engagement)

     ๑.๑ กิจกรรมที่เป็นทางการ อาทิเช่น การศึกษาดูงานหน่วยงานทางทหารของกองทัพ ตปท., การรับฟังการบรรยายสรุป, การดูงาน, การรับฟังการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร, การร่วมแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ, การเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันชาติหรือวันกองทัพมิตรประเทศ, การสมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ของสมาคมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศหรือสมาคมภริยาผู้ช่วยทูต ฯ เป็นต้น

     ๑.๒ กิจกรรมไม่เป็นทางการ อาทิเช่น การพบปะสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ, การเชิญผู้ช่วยทูต ฯ และคู่สมรสมิตรประเทศมารับประทานอาหาร, การร่วมกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

๒. ปฏิบัติหน้าที่เวรราชองครักษ์ ถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงษ์ทุกพระองค์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. สนับสนุนภารกิจทางการทูต และภารกิจอื่น ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ ตปท. รวมถึงสำนักงานทีมประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เป็นผู้มอบนโยบาย และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

๔. สนับสนุนภารกิจทางการทูตของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย โดยมีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย เป็นหัวหน้าสำนักงาน (กรณี ผชท.ทอ.ฯ ไม่ได้เป็น ผชท.ทหาร ฯ)

๕. วิเคราะห์และรายงานข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญ ที่จะยังประโยชน์แก่กองทัพอากาศ นำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบรับทราบ (ผ่าน ผอ.สนผ.ขว.ทอ.)

๖. กำกับดูแล และสนับสนุนข้าราชการกองทัพอากาศ และนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ ที่มาฝึก/ศึกษา/ดูงาน หรือมาราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพอากาศกำหนด

๗. ทำนุบำรุง/ซ่อมแซมปรับปรุง ทรัพย์สิน และพัสดุ/ครุภัณฑ์ ของทางราชการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำ ตปท. ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อกำหนดกรอบภารกิจของ สน.ผชท.ทอ.ฯ จากยุทธศาสตร์ ทอ.แล้ว จะสามารถจำแนกงานออกได้เป็น ๑๑ งานได้แก่ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวร ๙๐๔ ณ แคว้นบาวาเรีย ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน และในภูมิภาคยุโรป (เฉพาะ ผชท.ทอ.ฯ ประจำภูมิภาคยุโรป ๔ ประเทศ: เบอร์ลิน, มอสโก, ลอนดอน และ สต๊อกโฮล์ม) ตามคำสั่ง สนง.ฝสธ.๙๐๔ (พว. ๒๐๐)

๒. การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงษ์ของไทย ที่เสด็จเยือนประเทศที่ ผชท.ทอ.ฯ ประจำการ

๓. การปฏิบัติภารกิจในส่วนของ สน.ผชท.ทอ.ไทย ฯ สนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศที่ประจำการ

๔. การปฏิบัติภารกิจของ สน.ผชท.ทอ. ฯ สนับสนุนภารกิจของ สน.ผชท.ทหารไทย ฯ (เฉพาะประเทศที่ ผชท.ทอ.ฯ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ผชท.ทหาร ฯ)

๕. การรายงาน/วิเคราะห์ข่าวสาร และการจัดการความรู้ของ สน.ผชท.ทอ.ฯ ในประเทศที่ประจำการ

     ๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติภารกิจ

     ๕.๒ รายงานข่าวสารสำคัญ ทั้งช่องทางที่เป็นทางการ (รายงานประจำเดือน) และช่องทางไม่เป็นทางการ (ผ่าน application line)

     ๕.๓ การรวบรวม/จัดเก็บองค์ความรู้ของประเทศที่ ผชท.ทอ.ฯ ประจำการ

๖. การกำกับดูแล และรายงานผลการศึกษาของ ขรก., นร.ทุน ทอ.และ นนอ.ตามวงรอบที่กำหนด

     ๖.๑ การอบรม/ทบทวน/ชี้แจง ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการลา, ระเบียบการขอขยายเวลาการศึกษา ฯลฯ

     ๖.๒ ด้านงบประมาณ ได้แก่ การโอนค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ตามกำหนด

     ๖.๓ การสนับสนุน และช่วยเหลือ ตามที่ได้รับการร้องขอ

๗. การกำกับดูแล เสมียน และครอบครัว, ขรก. และ ลูกจ้าง สน.ผชท.ทอ.ฯ

     ๗.๑ การอบรม/ทบทวน/ชี้แจง การปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวข้อง

     ๗.๒ ด้านงบประมาณ ได้แก่ การโอน พขต., เบี้ยเลี้ยง, เงินตอบแทน ฯลฯ ตามกำหนด

     ๗.๓ การสนับสนุน และช่วยเหลือ ตามที่ได้รับการร้องขอ

๘. การปฏิบัติในการสนับสนุนผู้บังคับบัญชา, ครอบครัว และ ขรก.ทอ.ที่เดินทางมาเยือน ณ ประเทศที่ ผชท.ทอ.ฯ ประจำการ ตามที่ได้รับการร้องขอ

     ๘.๑ การเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)

     ๘.๒ การเยือนปฏิบัติภารกิจ (Working Visit) เช่นการตรวจเยี่ยม สน.ฯ, การร่วมการประชุมสัมมนา ฯลฯ

     ๘.๓ การเยือนส่วนตัว (Private Visit)

๙. การดำเนินการด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนงบประมาณประจำปีของ สน.ผชท.ทอ.ฯ ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๑๐. การดำเนินงานทางการทูตโดยฝ่ายทหาร (Defence Diplomacy) ของ ผชท.ทอ.ฯ และภริยา ณ ประเทศที่ประจำการ

     ๑๐.๑ การร่วมการประชุม ชี้แจง สัมมนา ฯลฯ

     ๑๐.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นทางการ เช่นงานวันชาติ งานวันกองทัพ ของมิตรประเทศ

     ๑๐.๓ การเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ เช่นงานเลี้ยงสมาคม ภริยา ผชท.ประเทศต่าง ๆ

๑๑. การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรับมอบอำนาจเป็นผู้ตรวจการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในประเทศที่ ผชท.ทอ.ฯ ประจำการ

ปฏิทิน

คู่มือการใช้งานระบบ KMS

คู่มือการผลงานส่งประกวด

7/10/2018 3:04:40 PM
คู่มือสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

คู่มือสำหรับ ADMIN

7/10/2018 3:00:36 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ ADMIN

คู่มือสำหรับ Publisher และ Member

7/10/2018 3:02:15 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ Publisher และ Member

ข่าวสารจากสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

KM

การจัดการความรู้ของ สน.ผชท.ทอ....

5/28/2020 11:23:59 AM
การจัดทำองค์ความรู้ในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละ สน.ผชท.ทอ. ไทย/ต่างประเทศ

ลอนดอน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid...

12/1/2020 9:26:13 PM
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักร ณ วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๒๐๐๐ น. สรุปได้ดังนี้ ๑. ผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สะสม รวมทั้งสิ้น ๑...

สตอกโฮล์ม

สถานการณ์ COVID-19 ในสวีเดน เด...

1/11/2021 5:39:25 AM
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 8-10 ม.ค.64

เบอร์ลิน

ประชุมสรุปผล Milestone 7 ในโคร...

11/16/2020 5:02:52 PM
ในวันที่ 12 พ.ย.63 ผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน ในฐานะกรรมการตรวจรับฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผล Milestone 7 ในโครงการ อว.นำวิถี IRIS-T โดยมี พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ...

มอสโก

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

6/13/2021 10:44:06 PM
เมื่อ 11 มิ.ย.64 น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผชท.ทอ.ไทย/มอสโก เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย และภาย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฯ เอกอัครราชทูต ศศิวัฒน์ ว่องสินส...

วอชิงตัน

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19...

12/8/2020 5:09:22 AM
สน.ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน ขอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๒๐๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นกรุงวอชิงตัน) สร...

แคนเบอร์รา

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ...

1/7/2021 6:42:50 AM
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำวันที่ ๗ ม.ค.๖๔ (สถานะ ๖ ม.ค.๖๔)

โตเกียว

กิจกรรม สน.ผชท.ทอ.ไทย/โตเกียว

12/18/2020 1:13:49 PM
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗๐๐ ออท.ไทย ณ กรุงโตเกียว และภริยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว และเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ ผ...

โซล

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/โซล

10/27/2020 6:43:16 PM
ภริยา ผชท.ทอ.ไทย/โซล เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน Peruvian Sama Lunch ณ บ้านพักของ ผชท.ทหารเปรู ณ กรุงโซล เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓

ปักกิ่ง

กิจกรรม ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง และ...

1/8/2021 10:38:51 AM
กิจกรรม ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง และข่าวสาร สปจ.ประจำเดือน ธ.ค.63

จาการ์ตา

ร่วมงาน ECO print class ของสมา...

12/13/2020 8:03:07 AM
เมื่อ 9 ธ.ค.63, 0800 คุณจิตตินันท์  มโนสิทธิศักดิ์ ภริยา ผชท.ทหาร (ทอ.) ไทย/จาการ์ตา เข้าร่วมงาน ECO print class

มะนิลา

รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื...

10/16/2020 8:02:30 AM
รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในฟิลิปปินส์ (สถานะ ๑๕ ต.ค.๖๓)

ฮานอย

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ. ไทย/ฮานอย

12/21/2020 4:48:13 PM
เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๓ น.อ.ประภาส เอี่ยมโมฬี ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย เข้าร่วมงานวันสถาปนากองทัพประชาชนเวียดนาม ครบรอบ ๗๖ ปี ณ กห.วน.

นิวเดลี

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี

12/4/2020 1:22:25 PM
ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี ภริยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ถวายบังคม รวมทั้งพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...

สิงคโปร์

สถานการณ์ COVID-19 ในสิงคโปร์

11/23/2020 11:17:43 PM
(สถานะ ๒๓ พ.ย.๖๓)

กัวลาลัมเปอร์

สน.ผชท.ทอ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ ได...

10/5/2020 10:27:01 AM
สน.ผชท.ทอ.ไทย/กัวลาลัมเปอร์ ได้ให้การสนับสนุนกำลังพล แก่ กงสุลไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่ขอเดินทา...

พนมเปญ

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/พนมเปญ

1/13/2021 11:17:49 AM
ผชท.ทอ.ไทย/พนมเปญ ร่วมการประชุมระหว่าง General Vong Pisen ผบ.ทสส.กพช. กับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.ไทย ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

เวียงจันทน์

กิจกรรม สน.ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์

12/8/2020 4:21:13 PM
วันที่ 4 ธ.ค.63, 0630 ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพ...

ย่างกุ้ง

ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สง...

6/11/2021 12:19:25 PM
เมื่อ 23 มี.ค.64 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสธ.ทหาร ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาผ่านระบบ VTC ร่วมกับ ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง, ผชท.ทร...

Administrator