สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์...

สถานการณ์โดยทั่วไป

                เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๓ ดร.บุนกอง  สีหาวง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) ใน สปป.ลาว โดยหลังจากได้รับรายงานของ สป.จีน และองค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวทางรัฐบาล สปป.ลาว ได้เตรียมความพร้อมด่าน เข้า – ออก ต่าง ๆ ๒๗ จุด ทั่วประเทศ โดยออกมาตรการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ ขณะเดียวกัน
สถานเอกอัครราชทูตแห่ง สปป.ลาว ประจำกรุงปักกิ่ง สป.จีน ได้รายงานสถานการณ์ถึงกระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว หลังจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ได้ปิดการเข้า - ออก โดยระบุว่า ตอนนี้มีนักศึกษาลาว ที่ยังอยู่ในเมืองอู่ฮั่น จำนวน ๓๗ คน อยู่ภายใต้การดูแลของสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน
สป.จีน โดยทั้งหมดได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และยังไม่มีรายงานผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ

                   ปัจจุบัน สปป.ลาว ได้มีการติดตามนักท่องเที่ยว นักศึกษา และประชาชนลาว ที่เดินทางมาจาก สป.จีน อย่างใกล้ชิด โดยได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ให้ดำเนินการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยทันที และ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ กรมใหญ่ตำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว ได้ออกคำสั่งให้ตำรวจจราจร ดำเนินการตรวจค้นรถจาก สป.จีน อย่างละเอียด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากมีกระแสในโลกออนไลน์ แชร์ภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีป้ายทะเบียนมาจากเมืองอู่ฮั่น จอดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล ต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ เป็นอย่างมาก

                   สถานกงสุลใหญ่ สป.จีน ประจำหลวงพระบาง ได้แจ้งมายัง สปป.ลาว ว่า Mr. Zhang  Biao นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๑ ม.ค.๖๓ ได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ หลังจากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์
วังเวียง และหลวงพระบาง โดยสาธารณสุขของ สปป.ลาว ได้ทำการเรียกบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังแล้ว เบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ แต่ยังมีการเฝ้าติดตามโดยให้รายงานผลการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ เพิ่มเติม

มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

                   ๑.  กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินงานด้านการป้องกัน, ควบคุม และแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์แก่รัฐบาล สปป.ลาว เป็นประจำทุกวัน

                   ๒.  จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ นำโดย นายสมดี  ดวงดี รองนายกรัฐมนตรี ประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบจากแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ ต่อ สปป.ลาว พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการรับมือในแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิเช่น

                       ๒.๑  ตรวจตราจุดที่มีความเสี่ยง เช่น ด่าน เข้า - ออก, สนามบิน, สถานีรถโดยสาร, โรงพยาบาล, ตลาด และจุดที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก เพื่อควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด

                       ๒.๒  เตรียมจุดบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่มีพื้นที่เฉพาะสามารถรองรับผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ ได้ โดยควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดต่อผู้อื่น

                       ๒.๓  โฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนทราบเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าฯ วิธีป้องกัน อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัส และการเข้ารับการรักษา

                       ๒.๔  แจ้งเตือนประชาชนด้านอุปโภคบริโภคให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อโรคประเภทต่าง ๆ รวมถึงไวรัสโคโรน่าฯ ด้วย

                       ๒.๕  ค้นคว้า และวางแผน เพื่อเตรียมการแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแรงงานของ สป.จีน ที่เข้ามาทำงานในโครงการต่าง ๆ ใน สปป.ลาว

                       ๒.๖  จัดเตรียมงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในงานป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ

                   ๓.  มอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบรรดาประเทศต่าง ๆ และองค์การอนามัยโลก เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ให้สถานทูต และสถานกงสุล สปป.ลาว ประจำ สป.จีน ประสานงานกับ สป.จีน ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนของ สปป.ลาว ที่ยังอยู่ใน สป.จีน

ข้อพิจารณา

                แม้ว่าปัจจุบันทางรัฐบาล สปป.ลาว ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าฯ บริเวณด่านเข้า - ออก ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงสนามบินนานาชาติวัดไต และสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง
แต่เนื่องด้วยจุดผ่านเข้า - ออก มีหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณชายแดนทางบกที่ติดกับ สป.จีน ซึ่ง สปป.ลาว ยังไม่มีมาตรการปิดพรมแดน ประกอบกับข้อจำกัดของบุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจทำให้การคัดกรอง
ผู้ติดชื้อไวรัสโคโรน่าฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้อาจมีผู้ติดเชื้อเล็ดลอดเดินทางเข้ามา และเกิด
การแพร่ระบาดใน สปป.ลาว ต่อไปได้

ไฟล์แนบ
10 _ สรุปข้อมูลข่าวสาร เรื่องสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า.pdf

ปฏิทิน

คู่มือการใช้งานระบบ KMS

คู่มือการผลงานส่งประกวด

7/10/2018 3:04:40 PM
คู่มือสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

คู่มือสำหรับ ADMIN

7/10/2018 3:00:36 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ ADMIN

คู่มือสำหรับ Publisher และ Member

7/10/2018 3:02:15 PM
คู่มือการใช้งาระบบจัดการองค์ความรู้ระดับ Publisher และ Member

ข่าวสารจากสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ

ลอนดอน

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ. ไทย/ลอนดอน

2/16/2020 3:26:12 AM
ผชท.ทอ.ไทย/ลอนดอน ได้เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทยวาระพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการต่างประเทศกับสหราชอาณาจักร

สตอกโฮล์ม

Italian Armed Forces Day

2/11/2020 8:36:15 PM
เมื่อ ๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๒๐๐-๑๔๐๐ ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์ม และ รรก.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส Italian Armed Forces Day ณ Embassy of...

เบอร์ลิน

งานเลี้ยงรับรอง ณ สอท.เม็กซิโก

2/21/2020 9:07:14 PM
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๓ ผชท.ทอ.ไทย/เบอร์ลิน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๗ ปี ของกองทัพบกเม็กซิโกและ ครบรอบ ๑๐๕ ปี ของกองทัพอากาศเม็กซิโก

มอสโก

ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ

2/20/2020 4:45:57 PM
คุณวราวุธ นันทนพิบูล ผู้จัดการสถานีการบินไทย ณ กรุงมอสโก และภริยา เชิญ น.อ.นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผชท.ทอ.ไทย/มอสโก และภริยา รับประทานอาหารค่ำ

วอชิงตัน

พิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียนในว...

2/11/2020 5:42:42 AM
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2563 น.อ.รุ่งเรือง ชุนหกิจ รอง ผชท.ทอ.ไทย/วอชิงตัน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

แคนเบอร์รา

เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๓ น.อ.อังคาร อิ...

2/20/2020 9:25:58 AM
เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๓ น.อ.อังคาร อินทรา ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา-เวลลิงตัน และ รรก.ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

โตเกียว

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/โตเกี...

1/3/2020 8:49:20 AM
ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ ธ.ค.๖๒ ผชท.ทอ.ไทย/โตเกียว, ผชท.ทบ.ไทย/โตเกียว และ ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ร่วมกับ สอท.ไทย/โตเกียว ถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ สมเด...

โซล

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/โซล

2/18/2020 11:05:44 AM
ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ., พญ.วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. และคณะรวม 7 คน เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัท Korean Aerospace Industri...

ปักกิ่ง

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง

1/21/2020 4:25:13 PM
ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง

จาการ์ตา

การจัดงานเลี้ยงรับรอง และทำบุญ...

2/18/2020 10:04:38 PM
การจัดงานเลี้ยงรับรอง และทำบุญเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓

มะนิลา

การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก...

2/20/2020 1:13:18 PM
เมื่อ ๒๐ ก.พ.๖๓, ๑๐๐๐ - ๑๒๓๐ น.(เวลาท้องถิ่น) สน.ผชท.ทอ.ไทย/มะนิลา ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่นักบินและลูกเรือ บ.ล.๘ ซึ่งแวะพัก ณ Villamor Air Ba...

ฮานอย

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย

2/21/2020 4:27:36 PM
น.อ.ประภาส เอี่ยมโมฬี ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย และภริยา ให้การต้อนรับและรับรอง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเ...

นิวเดลี

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี

1/20/2020 5:24:12 PM
เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ น.อ.จุมพล คล้อยภยันต์ ผชท.ทอ.ไทย/นิวเดลี ร่วมงานสวนสนามและงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก อินเดีย

สิงคโปร์

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ. ไทย/สิงคโปร์

2/19/2020 3:41:11 PM
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๓ สน.ผชท.ทอ.ไทย/สิงคโปร์ ร่วมรับ-ส่ง บ.C-130 และส่ง บ.F-5TH, RTAF U1 (Load ขึ้น บ.C-130) และคณะ จนท.ทอ., จนท.ฝูง.๒๑๑, ฝูง.๔๐๔ รวม ๔๓...

กัวลาลัมเปอร์

ผชท.ทอ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ...

2/19/2020 1:43:32 PM
ในวันที่ ๓๑ ต.ค. – ๑ พ.ย.๖๒ ผชท.ทอ. ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสูง (HLC) ไทย-มซ. ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

พนมเปญ

กิจกรรมของ สน.ผชท.ทอ.ไทย/พนมเปญ

2/19/2020 10:14:20 AM
งาน Melodies of Friendship ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชา

เวียงจันทน์

กิจกรรม สน.ผชท.ทอ.ไทย/เวียงจันทน์

2/21/2020 11:05:16 AM
งานวันกองทัพรัสเซีย

ย่างกุ้ง

ผบ.ทอ.เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่...

2/12/2020 12:33:50 AM
เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ม.ค.๖๓ ผชท.ทอ.ไทย/ย่างกุ้งและ ภริยา ให้การต้อนรับ ผบ.ทอ.และภริยาพร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการ ตา...

Administrator